Definícia vybraných odborných pojmov

Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

 

Akcionár

Majiteľ akcie, spoločník akciovej spoločnosti.

 

Akciový index

Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze.

 

Akciové riziko

Riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností, alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

 

Aktíva

Všetok majetok, ktorý vlastní ekonomický subjekt. V účtovníctve označuje všetky v peniazoch vyjadriteľné hodnoty, ktoré spoločnosť má. Sú zaznamenané na strane "má dať" súvahy spoločnosti a rovnajú sa všetkým jej pasívam.

 

Alikvótny úrokový výnos (AUV)

Cena časti ďalšieho kupónu, ktorý nabehol od výplaty predchádzajúceho kupónu až do predaja dlhopisu. Cena dlhopisu, ktorú investor za dlhopis zaplatí, je rovná súčtu ceny dlhopisu a AUV.

 

Ážio

Kladný rozdiel medzi upisovacou cenou akcie respektíve predajnou cenou dlhopisu na jednej strane a nominálnou hodnotou cenného papiera na strane druhej. Záporný rozdiel sa nazýva disážio.

 

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom portfólio investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti portfólia s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia portfólia.

 

Broker

Sprostredkovateľ, ktorý spája kupujúceho s predávajúcim, pričom koná ako agent v mene jednej z týchto strán. Za svoje služby berie províziu, teda odmenu, ktorá sa ráta spravidla ako percentuálny podiel na hodnote kontraktu.

 

Burza

Inštitúcia, ktorá poskytuje miesto na obchodovanie s cennými papiermi alebo surovinami (komoditná burza). V súčasnosti sa podstatná časť obchodov realizuje bez fyzickej prítomnosti na parkete burzy výmenou dát v počítačových sieťach.

 

Cash Flow

Tok hotovosti. Rozdiel medzi príjmami spoločnosti a odpismi spoločnosti na jednej strane a výdavkami na strane druhej predstavuje netto cash flow, ktorý je vnútorným zdrojom financovania firmy.

 

Cenný papier

Dokument potvrdzujúci podiel jeho držiteľa na kapitáli spoločnosti (akcia) alebo záväzok jeho emitenta (dlhopis, zmenka) obchodovateľný na trhu.

 

Daň

Jednosmerná, povinná a zákonom vynucovaná platba, ktorú obyvatelia a podniky odvádzajú verejnej správe, ktorá za tieto peniaze neposkytuje priamu protislužbu. Medzi dane patria aj odvody do verejných poistných fondov.

 

Dividenda

Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti.

 

Diverzifikácia

Rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Diverzifikácia je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia.

 

Dlhopis

Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky plniť.

 

Dlhové cenné papiere

Predstavujú záväzok emitenta (dlžníka) zaplatiť majiteľovi cenného papiera (veriteľovi) jednu alebo viac platieb v určitom termíne, resp. termínoch. Spravidla majú stanovenú konkrétnu úrokovú sadzbu (kupón), prípadne sa predávajú s diskontom, ktorý sa vyplatí v čase splatnosti. Dlhové cenné papiere vydané s pôvodnou lehotou splatnosti presahujúcou jeden rok sú klasifikované ako dlhodobé.

 

Emisia

Uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera.

 

Emitent

Subjekt, ktorý vydáva cenné papiere, za účelom získania finančných zdrojov na svoj ďalší rozvoj.

 

Finančný trh

Je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov - peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

 

Hrubý domáci produkt (HDP)

Finálny výsledok produkčných činností. Zodpovedá produkcii tovarov a služieb v národnom hospodárstve bez medzispotreby a po započítaní čistých daní z produktov a dovozu. HDP možno členiť podľa tvorby, použitia alebo dôchodku. Najdôležitejšími agregovanými zložkami použitia HDP sú konečná spotreba domácností, konečná spotreba verejnej správy, tvorba hrubého fixného kapitálu, zmeny stavu zásob a vývoz a dovoz tovarov a služieb (vrátane zahraničného obchodu vnútri eurozóny).

 

Hrubý národný produkt (HNP)

Hodnota výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali ekonomické subjekty krajiny kdekoľvek vo svete spravidla za jeden rok. HNP = HDP plus výnosy národných výrobných faktorov (práca, kapitál) mínus výnosy zahraničných výrobných faktorov v domácej ekonomike.

 

Inflácia

Postupný pokles hodnoty peňazí, ktorý je charakterizovaný stálym rastom celkovej cenovej úrovne

 

Investičný horizont

Doba investovania.

 

Investičná stratégia

Opisuje investičné ciele manažéra portfólia, rizikovosť investícií, ktorá bude spojená s investovaním do daného portfólia a taktiež očakávané výnosy. Stratégia taktiež opisuje prehľad nástrojov finančného trhu, do ktorých portfólio investuje.

 

ISIN

International Security Identification Number - medzinárodné číselné označenie cenných papierov

 

Istina

Nominálna hodnota úveru alebo dlhopisu, bez úrokov a poplatkov.

 

Kupón

Poukážka na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dlhopisu alebo akcie. Tiež synonymum pre úrok vyznačený na dlhopise.

 

Likvidita

Ľahkosť a rýchlosť, s ktorou sa dá finančné aktívum previesť na hotovosť alebo použiť na vyrovnanie pasív. Najlikvidnejším aktívom je hotovosť. Vklady v bankách sú likvidné tým menej, čím je ich lehota splatnosti dlhšia.

 

Majetkové cenné papiere

Reprezentujú vlastnícky podiel v spoločnosti. Patria sem akcie obchodovateľné na burzách (kótované akcie), nekótované akcie a iné formy majetkovej účasti. Majetková účasť zvyčajne prináša príjem vo forme dividend.

 

Maklér

Osoba, ktorá na burze sprostredkúva obchody za províziu.

 

Marža

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

 

Maturita

Splatnosť napríklad cenného papiera

 

Podielové fondy

Subjekt, ktorý zbiera peniaze prostredníctvom predaja podielových listov a investuje ich s cieľom čo najvyššieho zhodnotenia (zisku). Otvorený fond je povinný na požiadanie späť odkúpiť podielový list od jeho majiteľa. Majiteľ podielového listu uzavretého fondu musí so spätným predajom čakať dohodnutú dobu.

 

Portfólio

Je súhrn všetkých investičných inštrumentov, ktoré sú v zmysle zákonných obmedzení a investičnej stratégie nadobúdané do majetku klienta. Zmyslom rozdelenia zdrojov v podobe portfólia je predovšetkým rozdelenie investičných rizík do rôznych na sebe nezávislých investičných nástrojov.

 

Rating

Tento pojem je definovaný, ako nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas. Slúži ako informačný nástroj veriteľov pri posudzovaní bonity dlžníka. Spočíva v zaradení dlžníka do stupnice, ktorá odráža riziko neplnenia si záväzkov. Čím je dlžník zaradený do vyššej skupiny, tým má nižšie náklady, keď si chce požičať peniaze, lebo veritelia si pýtajú menšiu rizikovú prirážku.

 

Riziko

Vyjadruje určitý stupeň neistoty týkajúci sa očakávaných výnosov. Riziko ovplyvňuje výšku úrokového výnosu a tiež správanie sa investora na finančnom trhu. O miere klientom akceptovanej výšky rizika hovorí tzv. "averzia k riziku".

 

Úrokové riziko

Riziko zmeny ceny dlhopisu s pevným výnosom v dôsledku zmeny úrokovej miery na trhu. Úrokové riziko dlhopisu popisuje jeho durácia, t.j. citlivosť portfólia v ktorom sú dlhopisy zastúpené na zmenu úrokovej miery na trhu. Úrokové riziko portfólia rastie so zvyšujúcou sa duráciou.

 

Volatilita

Vyjadruje mieru rizika jednotlivých cenných papierov resp. celého portfólia. Je to miera vzniku odchýlky od žiadúceho, očakávaného stavu t. j. miera zmeny cien alebo výnosnosti investičného inštrumentu v čase. Meria sa tzv. štandartnou odchýlkou.

 

Výnosy

Sú príjmy, ktoré plynú z investície od chvíle, keď do nej vložíme prostriedky až do doby možného posledného príjmu z tejto investície. Je to teda odmena investora za podstúpené riziko a za obetovanie likvidity.

 

Výnos do splatnosti

Predstavuje očakávaný výnos dlhopisu, za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.

 

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com