F.  Chcete previesť cenné papiere za maloletého, ako jeho zákonný zástupca

 

1. krok – preverenie hodnoty

- ako rodič/zákonný zástupca vo výpise z majetkového účtu maloletého/neplnoletého nájdete informáciu o ISINe (medzinárodné označenie cenného papiera, štandardne sa začína písmenami SK, alebo CS), na stránke www.bsse.sk, alebo na našej telefonickej infolinke máte možnosť si preveriť hodnotu. Ak sa jedná o cenné papiere bez hodnoty, alebo nepatrnej hodnoty, môžete sa slobodne rozhodnúť, že ich ponúknete MH Manažment, a.s.. Ak ste sa rozhodli ponúknuť CP MH Manažment, a.s., postupte na krok 2.

 

2. krok – návšteva vybraného pracoviska Slovenskej pošty, a.s.

- zo zoznamu vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. si vyberiete jedno pracovisko, ktoré osobne navštívite,

 

- budete potrebovať občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti, napr. cestovný pas) a výpis z majetkového účtu maloletej/neplnoletej osoby (čo možno najaktuálnejší), úradne overenú fotokópiu rodného listu maloletého/neplnoletého,

 

- v prípade, že ste menili priezvisko, alebo adresu oproti údajom v rodnom liste, budú potrebné aj doklady preukazujúce túto zmenu.

 

- pracovník pošty overí Vašu totožnosť, následne spíše Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo), a Plnú moc (zelené tlačivo) a spolu s podkladmi zašle našej spoločnosti. Na zmluve budú vytlačené údaje maloletého/neplnoletého, Vy – rodič/zákonný zástupca budete zmluvu len podpisovať.

 

3. krok – žiadosť o súhlasné stanovisko súdu s prevodom CP na MH Manažment, a.s.,

Jeden rovnopis Zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov (modré tlačivo)a Plnej moci (zelene tlačivo) spolu so žiadosťou o súhlasné stanovisko súdu s prevodom je potrebné postúpiť na okresný súd v mieste trvalého bydliska maloletého/neplnoletého.

Následne čakáte, kým príde rozhodnutie súdu, toto potom zašlete do spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01

 

4. krok – úspešný prevod / doplnenie podkladov

- v prípade, že cenné papiere úspešne prevedieme na MH Manažment, a.s., bude Vám z centrálneho depozitára cenných papierov doručený ZMENOVÝ výpis z majetkového účtu, ktorý bude dokladovať zmenu na majetkovom účte maloletého/neplnoletého

 

- V prípade, že je potrebné doložiť z Vašej strany nejaké podklady na prevod vyzveme Vás listom na ich doloženie, prosíme učiňte tak čo možno v najkratšom čase.

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 515   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk