PRIPRAVOVANÉ AKCIE A SEMINÁRE

Základnou funkciou kapitálového trhu je prerozdelenie voľných finančných zdrojov, ako výsledok dopytu a ponuky strednodobého a dlhodobého kapitálu.  Na strane dopytu plní kapitálový trh dôležitú úlohu pre spoločnosti – emitentov cenných papierov, ktorí týmto spôsobom majú možnosť získať zdroje pre financovanie vlastnej činnosti a rozvoja, čo predstavuje vhodnú alternatívu k financovaniu prostredníctvom bankových produktov. Na strane ponuky fungujúci trh prináša investorom možnosť zhodnotiť svoje voľné peňažné prostriedky na domácom kapitálovom trhu a tak zapojiť do ekonomiky zdroje, ktoré by v prípade neexistencie kapitálového trhu smerovali do zahraničia.

 

Fungujúci kapitálový trh má preukázateľne priamy a pozitívny vplyv na rast HDP krajiny a to jednak z dôvodu, že je alternatívou v oblasti dlhového financovania a zároveň hrá nezastupiteľnú úlohu pri financovaní podnikateľských aktivít vlastnými zdrojmi, ktoré sa prerozdeľujú práve cez kapitálový trh.

 

Kapitálový trh na Slovensku v dostatočnej miere neplní svoje základné ekonomické funkcie – vytváranie, oceňovanie a prerozdeľovanie voľných finančných zdrojov, a nie je tak miestom pre efektívne stretávanie kapitálu a investičných príležitostí. Aj preto sa naša spoločnosť rozhodla viac angažovať v činnostiach podporujúcich rozvoj kapitálového trhu, a to v súvislosti so schválenou Koncepciou rozvoja kapitálového trhu.

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. sa ako člen a partner Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len AOCP) plánuje aktívne zúčastňovať na seminároch organizovaných AOCP na tému: Cenný papier ako nástroj efektívneho zamestnaneckého benefitu.

Cieľom podujatia je predstaviť zamestnávateľom nové formy a možnosti zefektívniť systém zamestnaneckých benefitov.

najbližší termín: 29.11.2016

miesto konania: Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com