PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. je oprávnená poskytovať investičné služby, vedľajšie služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS).

 

Dňa 08.11. 2012 na základe udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS a žiadosti o členstvo v CDCP SR sa spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. stala riadnym členom CDCP SR .

 

Dňa 03.04. 2013 sa DLHOPIS, o.c.p., a.s. stal členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. vykonáva gro svojej podnikateľskej činnosti najmä pre  MH Manažment, a.s. (právny nástupca Fondu národného majetku SR), ktorý  je 100%-ný akcionár spoločnosti DLHOPIS, o. c. p., a.s.

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. od roku 2012 zabezpečovala zákonný proces bezodplatných prevodov cenných papierov na štát,

previedla viac ako 1 mil. kusov cenných papierov, čím umožnila viac ako 200 tis. občanom zbaviť sa cenných papierov, ktoré nemali žiadnu hodnotu,  zrušiť majetkový účet a zbaviť sa tak povinnosti platiť poplatky za vedenie majetkového účtu.

 

 

 V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na dobeh prevodových požiadaviek občanov v rámci zákonného procesu, aktívnu vzdelávaciu činnosť v oblasti zefektívnenia využitia cenných papierov,  na činnosti archivácie a digitalizácie dokumentácie zo zákonného procesu bezodplatných prevodov, prípravu krokov k možnosti rozšírenia ponuky poskytovaných služieb obchodníka s cennými papiermi.

 

Zároveň sa naša spoločnosť rozhodla sprístupniť občanom možnosť zbaviť sa cenných papierov, ktoré pre nich nemajú žiadnu hodnotu a aj napriek tomu za ne musia každoročne platiť poplatok za vedenie účtu. Občan sa prevodom cenných papierov zbaví ďalších poplatkov, ktoré by mu do budúcnosti vyplývali z vedenia majetkového účtu. Občan môže cenné papiere darovať prostredníctvom darovacej zmluvy a plnej moci, ktorých tlačivá nájde v priečinku Prevod CP za poplatok / Tlačivá.

Ochrana osobných údajov

 

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my. S Vašimi osobnými údajmi preto nakladáme s najväčšou obozretnosťou v súlade s právnymi predpismi a s Vaším vedomím.

 

DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej „spoločnosť“) postupuje pri spracúvaní osobných údajov všetkých fyzických osôb/dotknutých osôb (napr. klientov, zamestnancov, dodávateľov) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa mení smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Za účelom plnenia povinností všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, spoločnosť má prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná ochrana údajov a rovnako opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov.

 

 

Najčastejšie otázky o systéme hlásenia:

 

 

Kedy by som mal nahlásiť incident?

DLHOPIS o.c.p. a.s. má povinnosť upovedomiť dozorný orgán do 72 hodín od zistenia incidentu, preto všetky incidenty musia byť bez meškania hlásené prostredníctvom online nahlasovacieho nástroja.

 

Aké incidenty týkajúce sa osobných údajov by mali byť hlásené a ako?

Všetky incidenty  týkajúce sa osobných údajov sa majú hlásiť prostredníctvom nahlasovacieho nástroja.

 

Čo je to incident týkajúci sa ochrany osobných údajov?

Incidenty týkajúce sa osobných údajov sú akékoľvek udalosti, ktoré viedli alebo mohli viesť k náhodnej alebo zámernej strate osobných údajov (v elektronickej alebo papierovej podobe) alebo zničeniu osobných údajov, neoprávnenému prístupu k osobným údajom (napr.: strata alebo krádež laptopu, smartfónu, písomného záznamu, lekárskeho predpisu).

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európske únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Príslušné pracovisko Štátneho archívu SR. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov , právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

 

 

Základné pojmy v oblasti ochrany osobných údajov:

 

GDPR -  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora (rodného čísla), iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

Spracúvaním osobných údajov rozumieme systematické narábanie s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, prenos, šírenie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutou osobou označujeme jednotlivca, o ktorom sú osobné údaje spracúvané, napríklad klienti spoločnosti, zamestnanci spoločnosti, uchádzači o zamestnanie, atď.

 

Prevádzkovateľom je taký subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí DLHOPIS, o.c.p., a.s.

 

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

 

Právne základy v podmienkach DLHOPISu, o.c.p., a.s – v súlade so zásadou zákonnosti spracúvania osobných údajov je možným právnym základom v podmienkach našej spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas,  čl. 6 ods. 1 písm b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov plnenie zmluvy a tzv. predzmluvné vzťahy,  a  čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – zákonná povinnosť, čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.

 

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas je jedným z tzv. právnych základov – oprávnenie k spracúvaniu osobných údajov. Základným pravidlom súhlasu je dobrovoľnosť.                                                           Súhlas nie je možné vynucovať alebo podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo povinnosti, ktoré spoločnosť ustanovuje.


Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú.

 

Záleží nám na ochrane súkromia dotknutých osôb. V prípade otázok nás preto neváhajte kontaktovať písomne na adrese DLHOPIS, o.c.p., a.s, Tomášikova 30, 82101 Bratislava, prípadne elektronicky na e-mailovú adresu info@dlhopisocp.sk

 

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov právo:

 

§ 21 Právo na prístup k osobným údajom - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

 

§ 22 Právo na opravu osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

§ 23 Právo na výmaz osobných údajov - dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov.

 

§ 24 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov -  ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

§ 100 Právo na Začatie konania - podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

V prípade, že dotknutá osoba chce uplatniť svoje práva, môže nás kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Lehota na sprístupnenie údajov je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 z.z. § 29 odsek (3) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Informácie pre dotknuté osoby

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com

Povinné informácie

Právne informácie